Projekční práce vodohospodářských staveb a pozemních staveb

Provádíme kompletní projektové dokumentace vodohospodářských staveb (kanalizace, vodovody, ČOV, vodojemy…), a pozemních staveb (Hospodářské objekty, bytové domy, rodinné domy, betonárky…) a to včetně dílčích profesních projektů (elektroinstalace, zdravotní technika, vytápění…) – viz. referenční stavby. Dále zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci pro ZTV.

Projektovou dokumentaci provádíme dle platného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb., které byly publikovány ve sbírce zákonů v částkách 163/2006 ze dne 28.11.2006 a 170/2006 ze dne 5.12.2006:

  • § vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • § vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • § vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • § vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • § vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
  • § vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  • § vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Projekční práce provádíme od návrhu (studie) až po realizační projektovou dokumentaci. Pokud je to možné, snažíme se zakazníkovi nabídnout takzvaný jednostupňový projekt použitelný jak pro stavební povolení, tak pro následné provedení stavby. Rozsah této projektové dokumentace zpracovaný dle výše uvedeného stavebního zákona a platných vyhlášek je pak následující (dle Sbírky zákonů č.499/2006, částka 163):

A
Průvodní zpráva
B
Souhrnná technická zpráva a kontr. prohlídky stavby
C
Situace stavby
C.1 Situace širších vztahů
C.2 Koordinační situace stavby – zákres do mapy KN
C.3 Návrh vytyčovací sítě stavby
D
Dokladová část
E
E.1 Zásady organizace výstavby – technická zpráva
E.2 Zásady organizace výstavby – celková situace stavby
F
Dokumentace stavebních objektů
Dokumentace inzenyrskych objektu
Dokumentace provoznich souboru
G.1
Výkaz výměr
G.2
Rozpočet stavby

Takto provedená jednostupňová projektová dokumentace snižuje finanční náklady investora stavby potřebné pro zpracování jednotlivých stupňů projektu. A to z toho důvodu, že dle zákona o Veřejných zakázkách je investor povinen předkládat pro výběr zhotovitele následnou realizační dokumentaci.